Giá trị định giá Đất đường Võ Trường Toản, Phường 15, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

115,495,960 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
92,396,768 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
127,045,556 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
217,513,340 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Võ Trường Toản, Phường 15, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh)