Giá trị định giá Đất đường Cô Bắc, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 10/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

86,440,920 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
69,152,736 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
95,085,012 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
60,763,440 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Cô Bắc, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh)