Giá trị định giá Đất đường Chiêu Anh Các, Phường 5, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

124,515,220 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
99,612,176 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
136,966,742 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
230,084,740 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Chiêu Anh Các, Phường 5, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh)