Giá trị định giá Đất đường Hoa Và Biển, Xã Diên Thạnh, Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

5,280,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
4,224,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
5,808,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
6,000,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Hoa Và Biển, Xã Diên Thạnh, Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa)