Giá trị định giá Đất đường Hầm chui Diên Bình, Xã Diên Thạnh, Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

4,446,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
3,779,100 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
5,779,800 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
5,937,500 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Hầm chui Diên Bình, Xã Diên Thạnh, Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa)