Giá trị định giá Đất đường Tuy Lý Vương, Phường 12, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 10/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

82,140,240 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
65,712,192 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
90,354,264 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
80,147,600 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Tuy Lý Vương, Phường 12, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh)