Giá trị định giá Đất đường Tản Đà, Thị trấn Cam Đức, Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

1,434,500 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
1,147,600 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
1,577,950 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
1,438,300 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Tản Đà, Thị trấn Cam Đức, Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa)