Giá trị định giá Đất đường Đường Số 1, Thị trấn Cam Đức, Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

1,404,300 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
1,123,440 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
1,544,730 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
1,408,020 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 1, Thị trấn Cam Đức, Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa)