Giá trị định giá Đất đường Song Tử, Xã Phước Đồng, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa - Tháng 10/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

19,400,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
15,520,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
21,340,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
30,623,870 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Song Tử, Xã Phước Đồng, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa)