Giá trị định giá Đất đường Đường Số 12A, Phường 6, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

184,074,960 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
147,259,968 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
202,482,456 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
178,287,940 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 12A, Phường 6, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh)