Giá trị định giá Đất đường Bà Ký, Phường 9, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

71,520,110 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
57,216,088 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
78,672,121 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
120,711,880 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Bà Ký, Phường 9, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh)