Giá trị định giá Đất đường Tỉnh Lộ 852, Xã Tân Dương, Huyện Lai Vung, Đồng Tháp - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

12,400,170 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
9,920,136 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
13,640,187 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
12,400,170 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Tỉnh Lộ 852, Xã Tân Dương, Huyện Lai Vung, Đồng Tháp)

Tên đường Giá