Giá trị định giá Đất đường Tỉnh Lộ 623C, Xã Nghĩa Dõng, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi - Tháng 10/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

7,577,850 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
6,062,280 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
8,335,635 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
10,847,550 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Tỉnh Lộ 623C, Xã Nghĩa Dõng, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi)