Giá trị định giá Đất đường Đường Số 14, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

32,046,560 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
25,637,248 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
35,251,216 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
31,620,160 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 14, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh)