Giá trị định giá Đất đường Rạch Cát, Phường 15, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

40,903,360 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
32,722,688 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
44,993,696 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
54,035,860 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Rạch Cát, Phường 15, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh)