Giá trị định giá Đất đường Quỳnh Cư, Xã Nam Sơn, Huyện An Dương, Hải Phòng - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

28,887,380 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
23,109,904 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
31,776,118 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
28,614,430 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Quỳnh Cư, Xã Nam Sơn, Huyện An Dương, Hải Phòng)