Giá trị định giá Đất đường Phong Phú, Phường 13, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

54,317,550 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
43,454,040 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
59,749,305 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
117,327,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Phong Phú, Phường 13, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh)