Giá trị định giá Đất đường N3, Phường Xuân Bình, Thị xã Long Khánh, Đồng Nai - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

19,703,840 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
15,763,072 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
21,674,224 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
22,139,520 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (N3, Phường Xuân Bình, Thị xã Long Khánh, Đồng Nai)