Giá trị định giá Đất đường Lê Trực, Phường 1, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

140,009,280 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
112,007,424 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
154,010,208 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
131,042,460 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Lê Trực, Phường 1, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh)