Giá trị định giá Đất đường HL 19, Xã Long Hựu Đông, Huyện Cần Đước, Long An - Tháng 10/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

5,730,060 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
4,584,048 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
6,303,066 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
5,730,060 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (HL 19, Xã Long Hựu Đông, Huyện Cần Đước, Long An)

Tên đường Giá