Giá trị định giá Đất đường HL 17, Xã Mỹ Lệ, Huyện Cần Đước, Long An - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

1,960,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
1,568,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
2,156,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
2,276,540 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (HL 17, Xã Mỹ Lệ, Huyện Cần Đước, Long An)