Giá trị định giá Đất đường Ga Đông Anh, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

13,635,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
10,908,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
14,998,500 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
18,494,110 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Ga Đông Anh, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội)