Giá trị định giá Đất đường Đông Hải, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

12,693,420 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
10,154,736 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
13,962,762 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
23,028,770 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đông Hải, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng)