Giá trị định giá Đất đường Đinh Nhã, Phường Chánh Lộ, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi - Tháng 10/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

51,029,680 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
40,823,744 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
56,132,648 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
18,778,240 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đinh Nhã, Phường Chánh Lộ, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi)