Giá trị định giá Đất đường Bùng binh, Phường Bình Định, Thị xã An Nhơn, Bình Định - Tháng 06/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

3,607,470 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
2,612,370 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
4,030,620 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Bùng binh, Phường Bình Định, Thị xã An Nhơn, Bình Định)

Tên đường Giá