Giá trị định giá Đất đường Bùng Binh, Phường Sông Cầu, Thị xã Bắc Kạn, Bắc Kạn - Tháng 06/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

4,779,200 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
3,460,800 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
5,339,520 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Bùng Binh, Phường Sông Cầu, Thị xã Bắc Kạn, Bắc Kạn)

Tên đường Giá