Giá trị định giá Đất đường bùng binh, Xã Hoàng Ninh, Huyện Việt Yên, Bắc Giang - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

2,240,250 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
1,622,250 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
2,502,900 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (bùng binh, Xã Hoàng Ninh, Huyện Việt Yên, Bắc Giang)

Tên đường Giá