Giá trị định giá Đất đường Bá Lộc 3, Phường Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

4,655,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
3,724,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
5,120,500 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
4,961,740 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Bá Lộc 3, Phường Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng)