Giá trị định giá Đất đường 29 Tháng 4, Thị trấn Hậu Nghĩa, Huyện Đức Hòa, Long An - Tháng 06/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

4,240,140 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
3,392,112 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
4,664,154 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
4,303,380 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (29 Tháng 4, Thị trấn Hậu Nghĩa, Huyện Đức Hòa, Long An)